2.1 การสื่อสารด้วยเสียง

posted on 08 Sep 2009 20:32 by biologym5

 การสื่อสารด้วยเสียง จัดเป็นวิธีการที่คนคุ้นเคยมาก เพราะคนใช้เสียงในการสื่อความหมายมากที่สุด สัตว์หลายชนิดก็ใช้เสียงในการสื่อสารเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีสัตว์ชนิดใดที่ใช้ภาษาพูดแบบคน
........นิโก ทินเบอร์เกน(Niko Tinbergen) ได้ทำการทดลองกับแม่ไก่และลูกไก่ ลูกไก่อยู่ในครอบแก้วและส่งเสียงร้องแม่ไก่ที่อยู่ข้างนอกไม่ได้ยินเสียงจึงไม่แสดงพฤติกรรมใด ๆ เมื่อเปลี่ยนการทดลอง แม่ไก่แสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อเสียงร้องของลูกไก่ แม้ไม่เห็นลูกไก่

การใช้เสียงทำให้เกิดการสื่อสารได้หลายลักษณะ เช่น การใช้เสียงเพื่อติดต่อกันของสิงโตทะเล แกะใช้เสียงเรียกเพื่อเตือนภัยให้รู้ว่าศัตรูเข้ามา กระรอกและนกใช้เสียงเตือนภัยเมื่อเกิดไฟป่าหรือแผ่นดินไหว สัตว์หลายชนิดอาจใช้เสียงเรียกคู่เพื่อให้มาผสมพันธุ์ นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาจใช้เสียงเพื่อแสดงความโกรธ ความกลัว การขู่ การแสดงความเป็นเจ้าของอาณาจักรบริเวณที่อยู่อาศัย
...........นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับวาฬ พบว่ามีหลายชนิดทำเสียงได้ เนื่องจากเสียงสามารถถ่ายทอดไปได้ไกลในน้ำ และเสียงทำหน้าที่สื่อสารระหว่างพวกเดียวกันได้

edit @ 10 Sep 2009 20:15:15 by BIOLOGYm.5